Profiel van de schoolleider

The power of learning!

Dit profiel is een algemeen profiel van de schoolleider. Het geeft de competenties weer die verwacht worden van een goede, ervaren schoolleider. Dit profiel geldt voor schoolleiders die leiding geven op de verschillende onderwijsniveaus. Het is daarom bruikbaar voor leidinggevenden in het kleuteronderwijs, het gewoon lager onderwijs en het voortgezet onderwijs (u leest dan directeur in plaats van schoolleider).

De volgende competenties zijn belangrijk voor een schoolleider:
1. Leiding geven
2. Beleid voeren
3. Organiseren
4. Creëren van een lerende school
5. Waarborgen van de kwaliteit van het personeel
6. Begeleiden van het onderwijsproces
7. Verbinden van mensen en organisaties
8. Toezien op het bijhouden van de administratie
9. Een eigen leiderschapsstijl ontwikkelen

Leiding geven

Omschrijving
Het geven van zowel individugerichte als groepsgerichte leiding.
Gedragsindicatoren
1. Geeft leiding vanuit de visie van de school.
2. Neemt verantwoordelijkheid voor eigen taken en eigen handelen;
3. Delegeert zijn of haar taken waar mogelijk en nodig;
4. Is dagelijks fysiek als leidinggevende op de werkplek te vinden om zich bezig te houden
met de dagelijkse werkzaamheden (‘leadership by ‘walking around’);
5. Geeft het voorbeeld als het gaat om werkhouding, werktijden en prestaties;
6. Organiseert zijn of haar eigen leidinggevende werk door een agenda bij te houden
waarin overleg en schriftelijke vastlegging van zaken in verhouding staan.

Beleid voeren

Omschrijving
Ontwikkelen en afstemmen van alle domeinen waaronder kwaliteitszorg, financiën, Human
resource management-beleid (HRM), ouderparticipatie en onderwijskundig beleid (inclusief
leerlingvolgsysteem) binnen de school met als richtlijn de missie en visie van de school.
Gedragsindicatoren
1. Ontwikkelt samen met zijn team en met betrokkenheid van ouders een eigen visie,
missie en strategie op basis van de richtlijnen vanuit het MINOWC en/ of het
schoolbestuur.
2. Stelt met zijn team vast welke domeinen prioriteit krijgen.
3. Werkt voor alle genoemde domeinen transparant en uitvoerbaar beleid uit.
4. Stemt alle genoemde domeinen op elkaar af in samenwerking met het schoolteam.
5. Werkt beleid uit voor de waarborging van de aanwezige kennis in de school.
6. Werkt stukken uit die bij een leidinggevende functie horen, zoals een gedegen
jaarplanning of schoolwerkplan met schoolbeleid, zorgplan, plan rondom waarborging
kennis, etc.
7. Volgt en evalueert het beleid.

Organiseren

Omschrijving
In teamverband plannen, overleggen en uitvoeren van activiteiten en het vaststellen van de
daarbij behorende functies, voor een continu en vlot verloop van de verschillende processen
op school.
Gedragsindicatoren
1. Plant een jaarprogramma en diverse evenementen.
2. Stelt voor de vergaderingen met het team en met externen een duidelijke agenda op
en stemt bij voorkeur de agendapunten van te voren met leden van de vergadering af.
3. Zorgt er voor dat van iedere bespreking een duidelijk verslag gemaakt wordt, met
actiepunten en toewijzing van deze actiepunten aan teamleden of derden.
4. Verdeelt taken en verantwoordelijkheden op verschillende domeinen.
5. Volgt de vooropgestelde planning en activiteiten op en stuurt tussentijds bij waar nodig.
6. Faciliteert optimaal de financiële en materiële middelen voor een kindvriendelijke en
leerlinggerichte schoolomgeving.
7. Stuurt het team aan om zich in te zetten voor het optimaal functioneren van de school.
8. Evalueert doelgericht de plannen en georganiseerde activiteiten.